VIDEO THIỀN TÌM VỀ CHÍNH MÌNH
Hướng Dẫn 30 Phút Ngồi Thiền Mỗi Ngày
Nhạc Ngồi Thiền || Thư Giãn || Tĩnh Tâm

 THIỀN HỌC NHẬP MÔN

Thiền học nhập môn - Chương 1: Lời nói đầu
Thiền học nhập môn - Chương 2: Thiền là gì ?
Thiền học nhập môn - Chương 3: Thiền có phải là chủ nghĩa hư vô
Thiền học nhập môn - Chương 4: Thiền không thích hợp với logic
Thiền học nhập môn - Chương 5: Thiền là sự khẳng định cao hơn
Thiền học nhập môn - Chương 6: Thiền bình thường
Thiền học nhập môn - Chương 7: Khai ngộ hay đạt được quan điểm mới
Thiền học nhập môn - Chương 8: Công án

KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_1_Thiền Sư GOENKA

Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_2_Thiền Sư GOENKA

Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_3_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_4_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_5_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_6_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_7_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_8_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_9_Thiền Sư GOENKA
Khóa Thiền Vipassana 10 ngày_10_Thiền Sư GOENKA

Copyright © 2020 - Saffronvua.com. All rights reserved.